HARD SKILLS kurzy

 • Školení BOZP pro zaměstnance
 • Školení BOZP pro vedoucí pracovníky
 • Školení PO pro zaměstnance
 • Školení PO pro vedoucí pracovníky
 • Obsluha motorového manipulačního vozíku
 • Obsluha zdvihacího zařízení
 • Vazač
 • Obsluha stavebních strojů
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.
 • Svářeč
 • Obsluha tlakových nádob
 • Obsluha motorové pily
Školení BOZP pro zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Obsah:
 • Seznámení zaměstnance s jeho základními právy, povinnostmi a předpisy BOZP,
 • seznámení zaměstnance s povinnostmi, které plynou z jeho pracovního poměru,
 • účast zaměstnance na konzultacích při potenciálních rizikových situací,
 • zásady chování při výkonu práce dle bezpečnosti práce,
 • zásady preventivních opatření v případě pracovního úrazu,
 • zásady prevence nemocí z povolání,
 • seznámení s preventivními pracovně-lékařskými prohlídkami,
 • seznámení s pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň,
 • seznámení s pracovními podmínkami mladistvých,
 • seznámení s kategorií zaměstnancem vykonávané práce,
 • seznámení s osobními ochrannými pracovními prostředky - funkce, používání, údržba,
 • seznámení se zásadami manipulace s břemeny,
 • kurz první pomoci v případě pracovního úrazu,
 • seznámení s tím, kde jsou vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěr plynu a vody,
 • seznámení s tím, kde je lékárnička a prostředky první pomoci,
 • seznámení s tím, kde jsou únikové východy pro případ náhlé evakuace,
 • seznámení o způsobu přivolání lékařské a požární pomoci,
 • seznámení o zákazu vykonávání pracovní činnosti bez odborného osvědčení - například řidičský průkaz, svářečský průkaz, obsluha jeřábu, vázání břemen apod.,
 • účast zaměstnance na řešení dalších otázek, které se týkají bezpečnosti práce.
Školení BOZP pro vedoucí pracovníky

Školení BOZP pro vedoucí pracovníky Vedoucí zaměstnanec musí mít povědomí o všech osobách na pracovišti, ale také o zařízeních, strojích, nářadí, konstrukcích, uspořádání a charakteru pracoviště, podmínkách a pracovním prostředí apod.

Obsah:
 • Prevence rizik - řízení rizik, identifikace a přehled o rizicích a nebezpečných činnostech, eliminace rizik a kontroly, seznámení zaměstnanců s riziky, hodnocení a posuzování rizik,
 • OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) - vyhodnocení rizik za účelem výběru a použití ochranných prostředků, zajištění a kontrola OOPP,
 • školení zaměstnanců - zajištění školení ostatních zaměstnanců, včetně účasti a zaznamenání do dokumentace BOZP,
 • lékařské prohlídky - organizace zdravotních prohlídek, odpovědnost za zdravotní způsobilost zaměstnanců, uzavírání smluv, hlídání lhůt prohlídek, poskytnutí výsledků prohlídek apod.,
 • předcházení pracovním úrazům - zaznamenávání pracovních úrazů do knihy úrazů, objasnění příčin a okolností úrazu, vyhodnocování záznamů a vedení dokumentace vzniku úrazů, ohlášení, přijímání opatření apod.,
 • kontroly - kontrola úrovně BOZP, dodržování opatření pro eliminaci rizik, používání OOPP včetně jejich udržování, pořádání prověrek BOZP alespoň 1x ročně, umístění bezpečnostních značek, kontrola dodržování zákazů apod.,
 • předcházení mimořádným událostem - přehled o možném vzniku mimořádných událostí, , znalost postupů při řešení a zvládání mimořádných událostí - například požár, výbuch, pracovní úraz, dopravní nehoda, havárie apod.
Školení PO pro zaměstnance

Školení požární ochrany je povinné školení všech zaměstnanců, které představuje soubor směrnic, nařízení, instrukcí a závazných doporučení, jakým způsobem se chovat v rámci požární bezpečnosti na pracovišti a jak jednat při vzniklém požáru.

Obsah:
 • Požární nebezpečí a rizika,
 • dokumentace PO,
 • kontrolní činnost,
 • předcházení vzniku požáru,
 • používání hasebních prostředků a technických prostředků PO,
 • zásady pro vedení hasebního zásahu,
 • způsoby provádění evakuace,
 • další informace a pravidla pro zajištění požární bezpečnosti v organizacích.
Školení PO pro vedoucí pracovníky

Školení pro vedoucí pracovníky se týká především seznámení s funkcí a způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti, které mají na starost zaměstnanci a vedoucí pracovník je povinnen dohlížet na jejich dodržování.

Obsah:
 • Organizační zajištění požární ochrany a základní povinnosti, vyplývající z platných předpisů požární ochrany,
 • požární nebezpečí při činnostech, které jsou provozovány,
 • dokumentace požární ochrany,
 • zvláštní požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • zajištění požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany a funkce a obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
Kurz Obsluha motorového manipulačního vozíku

Základem kurzu je vysvětlit řidičům funkce vozíku, jeho ovládání a pracovní nasazení na příslušných pracovištích, možná rizika, pravidla pro vozíky, včetně souvisejících předpisů a pravidel firemních. Cílem praktického zaučení je připravit uchazeče k samostatné a bezpečně vykonávané práci.

Obsah:
 • Ergonomie,
 • motorové vozíky,
 • technické požadavky k zajištění BOZP,
 • lektorské dovednosti,
 • hygiena práce, pracovní lékařství,
 • právní úprava,
 • jednotná profesní příprava,
 • metodické pokyny,
 • prevence rizik.
CENÍK:
 • Základní školení I, II - A, C, D, E, W1 - 1500 Kč bez DPH*
 • Rozšířené školení - 800 Kč bez DPH*
 • Opakované školení - 350 Kč bez DPH*

*Ceny jsou platné od 1.4.2018.

Kurz Obsluha zdvihacího zařízení

Kurz je určen především pro pracovníky, kteří budou vykonávat funkci revizního technika jeřábů a zdvihadel. Současně jej mohou využít také stávající revizní technici z praxe pro aktualizaci informací. Cílem je získání odborné způsobilosti k výkonu profese technik zdvihacích zařízení.

Obsah:
 • Právní předpisy,
 • bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava,
 • provozní požadavky na sledování stavu,
 • jeřábové dráhy a ocelové konstrukce,
 • elektrická zařízení,
 • technické požadavky na zdvihací zařízení,
 • vázací a uchopovací prostředky, vázání břemen,
 • zkoušky, vyhodnocení, závěr.
Kurz Vazač

Po ukončení kurzu bude absolvent mít základní znalosti a dovednosti k vázání břemen. V potřebném rozsahu bude znát obsluhu, technologické postupy pro standardní práce s břemeny a související bezpečnostní předpisy.

Obsah:
 • Normy a vyhlášky k vázání břemen a bezpečnosti práce,
 • všeobecné způsoby vázání břemen a práce pod jeřábem,
 • závěrečný test.
Kurz Obsluha stavebních strojů

Kurz je zaměřen na výcvik obsluh stavebních strojů:

 • Nakladač kolový,
 • nakladač pásový,
 • dozér kolový,
 • dozér pásový,
 • rypadlo - korečkové, pásové,kolové, automobilní (s pohonem spalovacím i elektro),
 • speciální tahače stavebních mechanismů,
 • válce silniční, autograjdry,
 • skrejpry,
 • dempry (tahače),
 • kompaktory,
 • drenážní frézy,
 • finišery,
 • trubkoukladače,
 • rýhovače,
 • sněhové frézy,
 • korečková hlubidla a další.
Kurz Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Určeno pro odbornou přípravu pracovníků, kteří chtějí získat odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním el. zařízení, které vyrábějí, montují nebo provozují. Kurz v souladu se zákonnými požadavky.

Obsah:
 • Právní předpisy, normalizace, zákoník práce, zákon č. 174/68 Sb., vyhl. č. 20/1979 Sb., vyhl. 50/1979 sb. ve znění pozdějších předpisů a další,
 • kladení vodičů,
 • ochrana před dotykem, jištění, měření,
 • zařízení v různých prostředích,
 • elektrická instalace v objektech,
 • rozvodná elektrická zařízení,
 • elektrická zařízení zdvihadel, speciální zařízení,
 • bezpečnost při práci,
 • prozatímní zařízení,
 • zkoušky.
Kurz Svářeč

Cílem je získání nejnižší odborné způsobilosti ke svařování a navařování na různých typech materiálů různými metodami.

Obsah:
 • Bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN,
 • nauka o materiálech,
 • příprava materiálu,
 • zařízení pro svařování,
 • technologie svařování,
 • seznámení s pracovištěm a zařízením,
 • praktický výcvik svařování.
Kurz Obsluha tlakových nádob

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit.

Obsah:
 • Dokumentace BOZP a PO,
 • vyhrazená a nevyhrazená tlaková zařízení,
 • výbava tlakových nádob,
 • stavební a první tlaková zkouška,
 • požadavky na značení nádoby,
 • passport,
 • provozní požadavky – názvosloví a podmínky pro uvádění nádob do provozu,
 • provozní požadavky – postup před a při uvedení nádob do provozu,
 • bezpečnostní výstroj a provoz nádob,
 • odstavení nádob z provozu,
 • čištění a umístění nádob,
 • pokyny pro obsluhu a provoz nádob,
 • revize a zkoušení nádob.
Kurz Obsluha motorové pily

Kurz je určen zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a křovinořezem. Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily a křovinořezu včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. Dále bude znát technické postupy a zásady. A bezpečnost práce s uvedenými zařízeními.

Obsah:
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • základy fyziky, nauka o materiálech,
 • základy konstrukce motorových pil,
 • základy konstrukce křovinořezů,
 • praktická výuka práce s řetězovou motorovou pilou,
 • praktická výuka práce s křovinořezem,
 • údržba techniky.
Kurz Obsluha CNC

Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti strojírenství, hlavně pro pracovníky ve funkci seřizovače, programátora nebo operátora CNC obráběcích strojů a center. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Dále je naučit využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje. Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat obrobit jednoduchou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění.

Obsah:
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek,
 • orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích,
 • měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu,
 • modifikace programů pro CNC stroje,
 • upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů,
 • obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů,
 • seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů.
Kurz Obsluha soustruhu

Účastník kurzu bude po jeho absolvování schopen samostatné práce (nastavení, obsluha, údržba) na základním druhu obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska). Absolvent bude schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Po ukončení kurzu je absolvent připraven pro výkon činností v podmínkách průmyslové tak živnostenské výroby. Bude umět číst výkresovou dokumentaci, využívat vědomostí a dovedností ze základů seřízení, obsluhu a běžnou údržbu, dovede rozlišit obráběné materiály, stanovit řezné podmínky, upínat obrobky, používat měřící a kontrolní prostředky a bude se umět orientovat v základních vztazích třískového obrábění k životnímu prostředí.

Obsah:
 • Teoretická část,
 • teorie obrábění,
 • strojírenská technologie - obrábění,
 • přípravky a nástroje pro obrábění,
 • nářadí pro obrábění,
 • obráběcí stroje,
 • nauka o materiálu,
 • čtení výkresů,
 • dílenská metrologie,
 • ergonomie,
 • základy obsluhy NC strojů,
 • technologický postup,
 • obrábění a životní prostředí,
 • bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci,
 • praktická část,
 • praktická výuka a odborný výcvik v dílnách na soustruhu, frézce a brusce,
 • závěrečné zkoušky.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

dle rozsahu poptávky jsme připraveni nabídnout vám individuální ceny...